Sõna clear tõlge inglise-soome

 • selkeä
  Symbolinen vaikutus on selkeä. The symbolism is crystal clear. Viestimme Valko-Venäjälle on selkeä. Our message to Belarus is clear. Edessämme oleva tehtävä on todellakin selkeä. The task in hand is clear indeed.
 • selvä
  Hyvät kollegat, asia oli varsin selvä. It was very clear, colleagues. Yksi asia oli ehdottomasti selvä. One thing was absolutely clear. Yksi asia on selvä meille kaikille. One thing is clear to all of us.
 • kirkas
  Tunnelin päässä on oltava kirkas valo. There has to be a clear light at the end of the tunnel. Tänään on kirkas sää.Lusikka on puhdas ja kirkas.
 • raivata
  Haluaisin tässä yhteydessä myös raivata tieltä muutamia legendoja. I would also like to clear up a few myths. Sen perusteella toivomme, että tämä viimeinen este voidaan lähiaikoina raivata pois tieltä. On this basis, we hope that this last obstacle can soon be cleared. Maanjäristyksen jälkeen ensimmäinen tehtävä on raivata rauniot. When an earthquake happens, the first thing you need to do is to clear the rubble.
 • selvittää
  Tämä täytyy ilman muuta selvittää. This clearly has to be resolved. Haluaisin selvittää yhden väärinkäsityksen. Let me clear up one misunderstanding. Tämä olisi ehkä syytä selvittää vielä kerran! And that really needs to be made quite clear.
 • -tön
  n > [[nimetönn > [[työtön
 • -ton
  n > [[varatonn > [[ajaton
 • clear-tila
 • esteetön
  Sen vuoksi oikeusasiamiehen ohjesäännön 3 artiklan 2 kohta on tietenkin muutettava sellaiseksi, että oikeusasiamiehellä on täysi ja esteetön pääsy kaikkiin olennaisiin asiakirjoihin. It is therefore clearly necessary to amend Article 3(2) of the Ombudsman's Statute, so that he has full and unimpeded access to all the relevant documents.
 • hakata
  Menen hakkaamaan metsää, siellä onkin iso hakkuu.Täytyisi hakata halkoja ensi talveksi.hienoksi hakatut vihannekset
 • hälvetä
  Sumu hälveni Auringon noustua.Epäilykset hälvenivät ajan myötä.Sellaiset muistot eivät hevillä hälvene.
 • hävitä
  Nyt laajentumista koskevat pelot alkavat onneksi hävitä. Today, thank God, fear of enlargement is clearly beginning to recede. Virastossa tehtävän työn on oltava leimallisesti Euroopan unionin työtä, eikä se saa hävitä lukuisten Kosovossa ja alueella toimivien elinten laajemman toiminnan sekaan. The agency' s work must be clearly associated with the European Union and not diluted in the broader activities of the numerous bodies that are dealing with Kosovo and the region. Hän hävisi kuin tuhka tuuleen.
 • irti
  Katson, että meidän kaikkien on selkeästi sanouduttava irti totalitarismista. I believe that the break with totalitarianism must be clearly affirmed by every one of us. Minusta molempien osapuolien on päästävä irti luutuneista asenteistaan, ja on selvää, että molemmat ovat valmiita ottamaan askeleen eteenpäin. I believe that both sides need to change their spots and it is clear that both sides are ready to take a step forward. Komissio on nyt päässyt tästä selville ja parlamentin painostuksesta se on sanonut irti kaikki kyseisten yritysten kanssa tekemänsä sopimukset. This has now become clear to the Commission and, following pressure from Parliament, it has now terminated all contracts with the firms.
 • kirkastua
  taivas kirkastuiajatukset kirkastuivat
 • kirkkaasti
  Tästä näkyy selvästi ja kirkkaasti, mihin mietinnöllä pyritään. This clearly shows what the report is aimed at. Vanhana parlamentin jäsenenä yleissopimuksen henki on minulla kirkkaasti muistissani. As a former member, I have a clear memory of the spirit of the convention. Haluamme osoittaa kunnioitustamme kommunismin uhreille ja sanoa kovaa ja kirkkaasti: ei enää koskaan tällaisia rikoksia. We want to pay our respects to the victims of communism, and say loudly and clearly: never again such crimes.
 • kliirata
 • kuulas
 • läpinäkyvä
  Kaikki tämä kuitenkin osoitti minulle sen, että puuttui ylipäätään myös selkeä ja läpinäkyvä käsitys siitä, mitä me oikeastaan tältä maailmankaupan kierrokselta halusimme! This did serve to show me, however, that what we actually wanted out of this world trade round was not at all clear and transparent either. ikkunalasi on läpinäkyvääPresidentti näkee maallaan olevan hyvä tilaisuus toimia esimerkkinä muille Afrikan valtioille sekä koko maailmalle siitä, kuinka demokraattiset, vapaat ja läpinäkyvät vaalit järjestetään. (ulkoministeriö
 • mennä ohi
 • päivänselvä
  Toivottavasti asia on päivänselvä. I trust that is crystal clear. Ensimmäinen opetus on päivänselvä. The first lesson is crystal clear. Kuitenkin tarkistuksen merkitys on päivänselvä. But its meaning remains crystal clear.
 • pilvetön
  Taivas on täysin pilvetön ja aurinko paistaa.
 • poissa
  Huomaamme, että Rion hohto on poissa. It is clear to us that the sparkle of Rio has gone. Muutetun perustuslain hyväksyminen tänään selvällä enemmistöllä välittää selvän viestin: ”Ihmiset, pysykää poissa, tämä Eurooppa on vain ammattilaispoliitikkoja varten.” The adoption of the amended Constitution by a clear majority today conveys a clear message: 'People keep out; this Europe is for professional politicians only'. Ensimmäinen kysymys koski Tetovon yliopistoa, ja haluaisin tehdä kysymyksen esittäneelle poissa olevalle jäsenelle selväksi, että yliopisto on minusta erittäin tärkeä asia. The first question was about the Tetovo University and I want to make it clear to the honourable Member who raised that question in absentia that I think the university is extremely important.
 • poistaa
  On selvää, että mikään ei voi poistaa surua. It is clear that nothing can heal the grief. Tarkoitus on selvästi poistaa ajokorttiturismi. The point is clearly to eliminate driving licence tourism. . (NL) Arvoisa puhemies, tahtoisin ainoastaan poistaa erään väärinkäsityksen. Mr President, I should merely like to clear up a misunderstanding.
 • puhdas
  Tästä näkökulmasta katson, että omatuntoni on puhdas. From this perspective I feel that my conscience is clear. Ehkä joillakin ihmisillä on puhdas omatunto tuon jälkeen. Maybe some people will have a clear conscience after that. Totean lopuksi, että komissiolla on aivan puhdas omatunto. Finally, I would like to say that the Commission' s conscience is quite clear.
 • purkaa
  Tämä malli ei selvästikään ole meidän mallimme, ja nyt on äärimmäisen tärkeää purkaa tämä tikittävä aikapommi. That model is clearly not ours, and it is crucial today to defuse that ticking timebomb. On siis olemassa selvä tarve poistaa voimala välittömästi käytöstä ja purkaa neljä vaarallisinta reaktoria. There is therefore a clear need to shut the station down immediately and to decommission the more dangerous reactors 1 to 4. On luotu järjestelmä, jonka tarkoituksena on ilmiselvästi purkaa joidenkin jäsenvaltioiden julkiset palvelut. A structure has been put in place, and its aim is clearly to dismantle the public services that exist in some of the Member States.
 • saada lupa
 • seljetä
  Taivas selkeni.
 • selvästi
  Tämä käy selvästi ilmi perustamissopimuksesta. This is clear from the Treaty. Meidän piti selvästi toimia yhdessä. We clearly had to act together. Niinpä olen selvästi puolueihminen. Hence, I am clearly a party man.
 • selventää
  Halusin joka tapauksessa selventää sitä vielä kerran. I just wanted to make this clear. Sallikaa minun selventää tätä yksiselitteisesti. Allow me to make myself quite clear. Haluan kuitenkin selventää yhtä asiaa. However, let me make one thing clear.
 • selventyä
 • selvitä
  Ne ovat osoittaneet, että kilpailu ei sinällään voi aina selvitä ilman tukea, jos taustalla on suurempia kysymyksiä. They make it clear that competition per se cannot always manage without subsidies when there are higher objectives at stake. On aivan selvää, että Liettuan kaltainen maa ei voi selvitä tästä valtavasta, sellaisen ydinvoimalan käytöstä poistamista koskevasta tehtävästä omin voimin. A country like Lithuania can quite clearly not manage the huge task of shutting down a power plant like this one by its own resources alone. Haluan tehdä tämän asian selväksi: me voimme selvitä globalisaation vaikutuksista, jos me saamme vahvistettua pk-yritysten alaa Euroopassa. Let me make this point quite clear: we will successfully master the consequences of globalisation if we manage to strengthen the SME sector in Europe.
 • siirtää pois alta
 • syytön
  Mark Forrester on syytön, ja aiomme jatkaa taistelua todistaaksemme hänen syyttömyytensä ja puhdistaaksemme hänen nimensä. Mark Forrester is innocent and we will carry on that fight to prove that he is innocent and to clear his name. Komissiolla ei selvästikään ole tästä asiasta mitään muuta sanottavaa kuin itsestään selvä toteamus: jokainen vastaaja on syytön, kunnes toisin todistetaan. The Commission clearly has nothing to say about this, apart from the obvious: any defendant is innocent until proven guilty. Tällä päätöslauselmalla voimme auttaa vapauttamaan hänet vankilasta, jossa häntä pidetään epäoikeudenmukaisesti. On nimittäin selvää, että hän on syytön. By means of this resolution, we can help to get him released from the prison in which he is unjustly being held, because it is clear that he is innocent.
 • tullata
  EU:n ulkopuolelta tuodut tai tilatut tavarat täytyy tullata.Vaihtoehdot olivat, että tullaa itse tai antaa Fedexin tullata jotain rahasummaa vastaan.
 • tyhjentää
  Tämä on yksi keino tyhjentää työjärjestystä käsittelevän valiokunnan pöytälaatikot. This is like clearing out the Rules Committee's cupboards. Presidentti Recep Tayyip Erdoğan uhkasi useita kertoja lakon aikana tyhjentää mielenosoittajien leirit Ankarassa poliisivoimin. Several times during the strike, President Erdoğan threatened to have the protest camps in Ankara cleared by the police.
 • väistää
  Tätä tarkistusta ei hyväksytty sanatarkasti, mutta itselleni on selvää, että työeläkelaitokset eivät voi väistää tällaisten tilanteiden edellyttämiä ratkaisuja. This amendment was not retained in the text but, in my opinion, the institutions for occupational retirement provision clearly cannot escape from providing adequate solutions for these situations.
 • vapaa
  Viime vuonna vielä kerrottiin, että väylä oli aivan vapaa. Last year, however, it was reported that the route was fully clear. Teitte selväksi, että vapaa liikkuminen on selkeästi hyvin toivottavaa. You made it clear that freedom of movement was obviously very desirable. Älkäämme väittäkö, että parlamentti on yhtäkkiä täysin vapaa epäilyksistä asian suhteen. Let us not say that Parliament is suddenly completely in the clear over this.
 • viaton
  viaton rikokseenlapsen viaton uskoviaton valhe
 • yksikäsitteinen
  Viranhaltijan vastuun tulee olla yksikäsitteinen. The responsibility that a holder of office has should be absolutely clear.

Sõna clear tähendused

 • An idea state of beingness free of unwanted influences

Sõnaraamat

Tõlked soome keelest inglise keelde, rootsi keelest soome keelde ja üle 20 teise keelde

Sõnaraamat on tasuta internetsõnaraamat. Tõlked üle 20 keeles. Kasuta arvutil, telefonil või tahvelarvutil!

Kasutustingismused   Küpsised   Võta ühendust

In EnglishAuf DeutschPå SvenskaSuomeksi

Mindmax
Sisu põhineb Wiktionaryn artiklitele.
Materjal on kasutatav Creative Commons Attribution-ShareAlike lisentsiga.
© 2004-2021 Sõnaraamat