Sõna stop tõlge inglise-soome

 • este
  Esteen ilmetessä ilmoittakaa siitä viipymättä.Vapaalle tiedonvälitykselle ei pidä asettaa esteitä.Hevonen kieltäytyi viimeisellä esteellä.
 • pysähtyä
  Nyt ei siis ole aika pysähtyä. So now is not the time to stop. Emme saa kuitenkaan pysähtyä siihen. However, we must not stop there. Emme voi nyt pysähtyä, paluuta entiseen ei ole. We cannot stop now, we cannot turn back.
 • klusiili
  Suomen kielen klusiileja ovat b, d, g, k, p t ja ʔ
 • lakata
  Meidän pitää lakata hätäilemästä Ben Alista. We must stop grovelling to Ben Ali. On aika lakata saarnaamasta ja aloittaa neuvottelut. It is time to stop lecturing and start negotiating. Emme voi lakata puolustamasta niitä muiden ajankohtaisten intressien ilmetessä. We cannot stop defending them for the sake of other topical interests.
 • lopettaa
  Tämän ehdotuksen tarkoitus ei ole lopettaa kyseistä vientiä. This is in no sense designed to stop that. Se on lopetettava ja se täytyy lopettaa. It needs to be stopped and it must be stopped. Ratkaisu on lopettaa kaivaminen. The answer is to stop digging.
 • pysäkki
 • pysäyttää
  He haluavat myös pysäyttää siirtokuntien rakentamisen. They also want the settlements to stop. Sitä on hyvin vaikea pysäyttää. It will be very difficult to stop. Niitä ei tarvitse purkaa, vain pysäyttää. Not to dismantle them. To stop them.
 • stoppari
 • seis
  Sen on sanottava seis hyökkäyksille maailman rauhanomaisimpana pidettyä kulttuuria vastaan. It must say 'stop' to attacks on a culture that is deemed to be the most peaceful culture on earth. EU voi tehdä kaiken tuon, mutta jos olemme aivan rehellisiä, meillä ei ole valtaa ja keinoja sanoa "seis". The European Union can do all that, but, to be quite honest, we do not have the power and means to say 'stop'. Seis! Kädet ylös!
 • äänikerta
 • asua
  Tämän vuoksi kaikkien maiden tehtävänä on pysäyttää tämä hävittäminen ja puolustettava mihin hintaan hyvänsä tulevien sukupolvien oikeutta voida asua elinkelpoisella planeetalla. It is therefore the duty of all of our countries to stop this destruction in order to defend at all costs the human right of future generations to a habitable planet.
 • estää
  Sen täytyy estää se jollakin tavalla. It must do something to stop it. Mikä estää meistä hyödyntämästä sitä? What is stopping us from using it? Tiedämme, kuinka voimme estää tämän. We know how to stop this happening.
 • keskeyttää
  Miten minä voin keskeyttää heidät? How will I be able to stop them? Olen pahoillani, mutta minun piti keskeyttää teidät. I am sorry, but I have to stop you. Voinko jatkaa vai pitääkö minun keskeyttää puheeni? May I continue or must I stop speaking?
 • kiulu
 • loppua
  Tämän homofobisen hysterian täytyy loppua. This homophobic hysteria must stop. Tämän keinon käyttämisen pitää loppua. At some point this system must stop. Se on skandaali ja sen täytyy loppua. This is a scandal, and this scandal must stop.
 • otsapenger
 • piste
  Tälle strategialle on pantava viimein piste. This strategy must finally be stopped. Nollariskiä ei ole koko elämässä - piste. There is no such thing as zero risk in life full stop. Uudella direktiivillä tälle taipumukselle on tarkoitus panna piste. This new directive sets out to put a stop to this tendency.
 • pysähdys
 • pysäkki seisake
 • pysäytin
  Kun pysäytin taksini Siinain erämaassa kahvitaukoa varten, näimme ainoastaan Kahled Meshaalin kuvan jättimäisillä kuvaruuduilla. When I stopped my taxi in the Sinai desert to have a coffee, we only saw Khaled Meshaal on the huge screens.
 • pysäytyslyönti
 • pysäytysnappula
 • rajoitin
 • rekisteritappi
 • säätää aukkoa
 • seisauttaa
  Onnettomuus seisautti junaliikenteen.
 • stop
  Tämä on niin sanottu STOP-ohjelma. This is the so-called STOP programme. Sen lisäksi meillä on Stop-ohjelma vuosiksi 1996-2000. Then there is the STOP programme for the period from 1996 to 2000. Meillä on nyt joukko projekteja Stop-ohjelman puitteissa. We now have a number of projects under way in the Stop Programme.
 • sulkea
  Miten kaivokset voidaan sulkea ja mitä toimia tämän skandaalimaisen kaupan lopettaminen edellyttää? How can these mines be closed and what measures are needed to stop this scandalous trade? On aika lopettaa teeskentely, osoittaa johtajuutta ja sulkea parlamentin toimipaikka Strasbourgissa. It is time to stop the hypocrisy, to show leadership and to close down the Strasbourg Parliament. Oliko perusteltua katkaista sähköt puolelta Gazan asukkaista, sulkea lähes jokainen koulu ja jopa kieltää kalastajia menemästä aluksilleen? Was it justifiable to cut off electricity to half of the inhabitants of Gaza, to close nearly every school, and even to stop fishermen from taking to their boats?
 • sulkija
 • tukkia
  Tämä tapaus osoittaa, miten tärkeää nykyään on tukkia alat, joilla terroristit toimivat ja joiden avulla he rahoittavat toimintaansa. That shows the importance today of stopping up the areas where terrorists operate and finance themselves.
 • vierailla
 • viipyä
 • äkkipysähdys
 • herjetä (lakata)
 • keskeytys
  Välikohtauksen jälkeen tapahtuma sai jatkua keskeytyksettä.
 • luopua
  Toivon, että voisimme pala palalta luopua hiilestä. I hope that we can gradually stop using coal. Ruotsissa on päätetty luopua ydinvoimasta. Sweden has decided to stop using nuclear power. Olen yhtä mieltä komission jäsenen kanssa: meidän täytyy luopua retoriikasta ja toimia. I agree with the Commissioner: we need to stop the rhetoric and take action.
 • päättyä
  Tämän työn ei tietenkään pidä päättyä. Of course, the work in this respect must not stop. Merkittävät toimet eivät kuitenkaan saa päättyä tähän, eivätkä päätykään. These considerable efforts must not and will not stop there, however. Euroopan perustuslaillistaminen ei saa päättyä Lissabonin sopimukseen. The constitutionalisation of Europe cannot stop with the Treaty of Lisbon.
 • seisake
 • umpiäänne
 • [[säätää]] [[aukkoa]]

Sõna stop tähendused

Näited

 • I stopped at the traffic lights
 • The riots stopped when police moved in
 • Soon the rain will stop
 • The sight of the armed men stopped him in his tracks
 • This guy is a fraudster. I need to stop the cheque I wrote him
 • The referees stopped the fight
 • He stopped the wound with gauze
 • To achieve maximum depth of field, he stopped down to an f-stop of 22
 • to stop with a friend
 • He stopped for two weeks at the inn
 • He stopped at his friends house before continuing with his drive
 • Related terms: halt, station
 • They agreed to meet at the bus stop
 • That stop was not planned
 • door stop
 • The organ is loudest when all the stops are pulled
 • The stop in a bulldogs face is very marked
 • He’s stop still

Sõnaraamat

Tõlked soome keelest inglise keelde, rootsi keelest soome keelde ja üle 20 teise keelde

Sõnaraamat on tasuta internetsõnaraamat. Tõlked üle 20 keeles. Kasuta arvutil, telefonil või tahvelarvutil!

Kasutustingismused   Küpsised   Võta ühendust

In EnglishAuf DeutschPå SvenskaSuomeksi

Mindmax
Sisu põhineb Wiktionaryn artiklitele.
Materjal on kasutatav Creative Commons Attribution-ShareAlike lisentsiga.
© 2004-2019 Sõnaraamat