Sõna paikka tõlge soome-inglise

 • place
  us
  We need to give them a place in society. Meidän on annettava romaneille paikka yhteiskunnassa. The place of a teacher is in the classroom. Opettajan paikka on luokkahuoneessa. The street is no place for them. Katu ei ole oikea paikka niille.
 • patch
  us
  His sleeves had patches on the elbows where different fabric had been sewn on to replace material that had worn away.I cant afford to replace the roof, which is what it really needs. Ill have the roofer apply a patch.Before you can fix a dam, you have to apply a patch to the hole so that everything can dry off.or that it is temporary because it is not meant to last long or will be removed as soon as a proper repair can be made, which will happen in the near future
 • position
  us
  They are therefore not being deleted from the report, but simply changing position. Niitä ei siis poisteta mietinnöstä vaan niiden paikka vaihtuu. The Commission must defend its position to the utmost and find a place for this external affairs administration in its services. Komission on tehtävä kaikkensa puolustaakseen paikkaansa ja löydettävä ulkosuhdehallinnolle paikka yksiköissään. I understand that the position is that the British Museum considers the British Museum to be the best place to house the Parthenon sculptures. Käsittääkseni British Museumin kanta on, että British Museum on paras paikka Parthenonin veistosten säilyttämiseen.
 • seat
  us
  However, we do have one seat in first class.' Meillä on kuitenkin yksi paikka vapaana 1. luokassa." I reject the objective of "an EU seat in the Security Council". Vastustan tavoitetta "EU:n paikka turvallisuusneuvostossa". We are agreed that Europe should, in the long term, have a seat on it. Olemme yhtä mieltä siitä, että Euroopalla tulisi pitkällä aikavälillä olla paikka turvallisuusneuvostossa.
 • filling
  us
  a filling mealI will be using a rapid-setting cement filling.My temporary filling fell out and got lost.
 • space
  us
  Apparently, the courtyard of the Parliament is a public space. Kävi ilmi, että parlamentin etupiha on julkinen paikka. The presidency's job is to try and create a space in which people can come together to negotiate and align those views. Puheenjohtajavaltion työnä on yrittää tarjota paikka, johon ihmiset voivat kokoontua neuvottelemaan ja oikaisemaan näkemyksiään. We must find space for them, and that might well be some meeting room where the parties can set up their stands and computers. Meidän on löydettävä vierailijoita varten paikka ja sen on mielellään oltava tietty kokoustila, johon puolueet voivat asettaa pöytänsä ja tietokoneensa.
 • berth
 • clout
 • house
  uk
  The European house must be a safe house for children. Euroopan on oltava turvallinen paikka lapsille. This House is not the place to have a debate on this matter. Täysistunto ei ole oikea paikka käydä keskustelua tästä aiheesta. Even if it was a supposedly humorous provocation, jokes of this kind have no place in this House. Vaikka äskeinen olisikin tarkoitettu humoristiseksi provokaatioksi, parlamentti ei ole oikea paikka tämänkaltaisille vitseille.
 • inlay
 • locality
  us
  locality of trial
 • location
  us
  The location in which the authority should be based is still to be indicated, in fact. Paikka, johon virasto perustetaan, on vielä löydettävä. Incidentally, I think that Parma would be a suitable location for the Aviation Safety Agency. Muuten olen sitä mieltä, että Parma olisi sopiva paikka lentoturvallisuusvirastolle. Today, however, it is the worst location for attacks on physical integrity and for breaches of human rights. Nyt se on kuitenkin pahin mahdollinen paikka fyysisen koskemattomuuden ja ihmisoikeuksien rikkomisen kannalta.
 • locus
  The cafeteria was the locus of activityA circle is the locus of points from which the distance to the center is a given value, the radius
 • mend
  My trousers have a big rip in them and need a mend.My trousers have a big rip in them and need mending.When your car breaks down, you can take it to the garage to have it mended.
 • opening
  us
  The daily openings of the day lily bloom gives it its name.He remembered fondly the Christmas morning opening of presents.A salamander darted out of an opening in the rocks.
 • point
  us
  In addition, our Committee on Petitions is often the first point of call. Lisäksi meidän vetoomusvaliokuntamme on usein ensimmäinen paikka, jonne valitetaan. One regrettable point about the treaty is that the seat of the European Parliament has now been reinforced here. Yksi sopimuksen valitettavia kohtia on se, että tämä paikka on nyt vahvistettu Euroopan parlamentin sijaintipaikaksi. Mrs van Bladel, this is neither the time or place to raise that point, so I am not going to answer you in any way. Rouva van Bladel, tämä ei ole oikea hetki eikä paikka tämän aiheen käsittelyyn, enkä siis aio vastata teille yhtään mitään.
 • rest
  us
  If we solve those structural causes, the rest will follow and the world we all live in will probably be a better place. Jos selvitämme nuo rakenteelliset syyt, muu seuraa itsestään ja maailma on kenties meille kaikille parempi paikka elää. It is impossible, Commissioner, to rest when you have to put up with an atrocious nightmare of noise. Arvoisa komission jäsen, lepääminen oli mahdotonta, sillä paikka oli hirvittävä melun painajainen. After all, the fact is that the Arctic region already provides the final resting place for the world's mercury emissions. Tosiasiassa arktinen alue on kuitenkin jo nyt paikka, johon maailman elohopeapäästöt lopulta päätyvät.
 • site
  us
  A few miles up the line is the site of the fatal accident which took place in Hatfield only 18 months ago. Muutaman kilometrin päässä on paikka, jossa tapahtui Hatfieldin kohtalokas onnettomuus vain puolitoista vuotta aikaisemmin. I have no doubt that Wrocław is the best place to site the European Institute of Innovation and Technology. Minulla ei ole epäilystäkään siitä, etteikö Wroclaw ole paras paikka Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin sijoittamiselle. I would invite him most cordially to join me and see for himself the significance of this site in Karlsruhe at either end of one of the forthcoming plenary sessions. Kutsun hänet erittäin sydämellisesti liittymään seuraani jonkun tulevan täysistunnon alussa tai lopussa ja toteamaan itse, kuinka merkittävä tämä paikka on Karlsruhessa.
 • stand
  us
  Where, then, does the Council stand in this scenario? Mikä sitten on neuvoston paikka tässä suunnitelmassa? We must find space for them, and that might well be some meeting room where the parties can set up their stands and computers. Meidän on löydettävä vierailijoita varten paikka ja sen on mielellään oltava tietty kokoustila, johon puolueet voivat asettaa pöytänsä ja tietokoneensa. It is unacceptable that the victims, or more often the taxpayers, should have to stand in, in financial terms, for those responsible for causing the pollution. Mutta emme voi hyväksyä, että vahingoista kärsivien tai vielä useammin veronmaksajien pitää täyttää ympäristön pilaantumisesta vastuussa olevien paikka taloudellisesti.
 • home away from home
 • lieu
  us
 • locale
  Being near running water and good shade, the explorers decided it was a good locale for setting up camp.
 • pozzy
 • spot
  us
  Even one single unprotected spot – whether it is called Taiwan or something else – puts the world at risk. Jopa yksi ainoa suojaamaton paikka – joka voi olla Taiwan tai jokin muu – muodostaa vaaran koko maailmalle. By this I mean that it would be very easy for traders to spot the point where controls are less accurate or less strong and divert the illegal consignments to these points. Tällä tarkoitan sitä, että kuljettajien on hyvin helppo havaita paikka, jonka valvonta on muita heikompaa, ja ohjata tämän jälkeen laittomat tavarakuljetukset kulkemaan näiden paikkojen kautta. Only two days ago, a delegation from our group was able to see for itself the barbaric nature of this place: a militarised border, a terrifying spot that acts as a great divide between hope and death. Vain kaksi päivää sitten ryhmämme valtuuskunnalla oli tilaisuus todeta itse paikan barbaarinen luonne: militarisoitu raja-alue, kauhistuttava paikka, joka erottaa toisistaan toivon ja kuoleman alueet.

Sõnaraamat

Tõlked soome keelest inglise keelde, rootsi keelest soome keelde ja üle 20 teise keelde

Sõnaraamat on tasuta internetsõnaraamat. Tõlked üle 20 keeles. Kasuta arvutil, telefonil või tahvelarvutil!

Kasutustingismused   Küpsised   Võta ühendust

In EnglishAuf DeutschPå SvenskaSuomeksi

Mindmax
Sisu põhineb Wiktionaryn artiklitele.
Materjal on kasutatav Creative Commons Attribution-ShareAlike lisentsiga.
© 2004-2019 Sõnaraamat