Sõna toimittaa tõlge soome-inglise

 • supply
  us
  But they are quite welcome to supply oil, he says. Hän sanoo, että arabit saavat kuitenkin toimittaa öljyä. They say they have already promised to supply five other parties with gas. He ilmoittavat, että he ovat jo luvanneet toimittaa viidelle muulle osapuolelle kaasua. Logistically it is impossible to supply them with food, water and heat, etc. Logistisesti on mahdotonta toimittaa heille esimerkiksi elintarvikkeita, vettä ja lämmitystä.
 • deliver
  us
  New services will be delivered with them. Niiden kautta voidaan toimittaa uusia palveluja. It is after all much easier to deliver frozen meat to remote areas. On nimittäin paljon helpompaa toimittaa jäädytettyä lihaa syrjäisille alueille. That is the only way that we will manage to deliver aid more effectively. Tämä on ainoa tapa, jonka perusteella voimme toimittaa apua tehokkaammin.
 • ship
  uk
  us
  Frontex supplies 80% for charter ships, aircraft, fuel, everything except for material depreciation. Frontex toimittaa 80 prosenttia vuokralaivoista, lentokoneista, polttoaineesta, kaikesta muusta paitsi materiaalin arvon alenemisesta. Furthermore, it obliges ships to deliver all ship-generated waste to the port, except where the ship has a sufficient storage capacity to enable it to arrive at the next stage, the next port. Toisaalta aluksilla on velvollisuus toimittaa satamaan kaikki niillä syntyvä jäte, jollei niillä ole riittävää varastointimahdollisuutta, jonka ansiosta ne voivat jatkaa seuraavaan satamaan. The company exporting the cargo stated that it had not intended to send the waste to Turkey, but to Algeria, and that the captain of the ship had acted without its consent. Rahtia vienyt yhtiö ilmoitti, ettei se ollut aikonut toimittaa jätettä Turkkiin vaan Algeriaan ja että aluksen kapteeni oli toiminut ilman yhtiön suostumusta.
 • bear
  us
  We should bear in mind, of course, that fishing vessels are not excluded from the requirement to deliver their waste in ports and to contribute to the cost of facilities. Meidän pitäisi ilman muuta muistaa, ettei kalastusaluksia vapauteta velvollisuudesta toimittaa jätteitä satamiin ja osallistua palvelujen kustannusten kattamiseen. That window can be a bear to opento bear a railroad stock
 • conductIt is a disgrace to democracy that the vote should be conducted in this way. On demokratialle häpeäksi, että äänestys halutaan toimittaa tällä tavalla. Against this background, it is unwise to supply murder weapons to Nepal. It is also a clear violation of the code of conduct regarding the export of weapons. Tässä tilanteessa ei ole viisasta toimittaa Nepaliin murha-aseita, koska silloin rikottaisiin selvästi myös aseiden vientiä koskevia Euroopan unionin käytännesääntöjä. Good conduct will be rewarded and likewise poor conduct will be punished.
 • copy edit
 • deliver the goodsThe economies of those countries were flexible enough to adapt and to deliver the goods. Näiden maiden talous oli riittävän joustava, jotta tavarat voitiin mukauttaa ja toimittaa sääntöjen mukaisesti. The government promised a lot, but failed to deliver the goods.
 • editHe edits the Chronicle.Wikipedia is an interactive encyclopedia which allows anybody to edit and improve articles.
 • fetch
  us
  If you put some new tyres on it, and clean it up a bit, the car should fetch about $5,000to fetch headway or sternwayto fetch a man to
 • furnish
  us
  We need to evaluate the work of the tribunal to identify the weaknesses so that we can furnish appropriate assistance to ensure high standards of justice without wasting time and resources. Meidän on arvioitava tuomioistuimen työtä tunnistaaksemme sen heikkoudet, jotta voimme toimittaa asianmukaista apua, jolla varmistetaan korkeat oikeusstandardit aikaa ja voimavaroja tuhlaamatta. We do not think that Amendment No 18, concerning a debtor' s obligation to furnish a bill of exchange in the case of a long contractual payment period has a chance of being accepted by the Council. Emme usko, että tarkistus 18, joka koskee velkojien velvoitetta toimittaa maksusitoumus pitkien sopimusmääräaikojen kohdalla, voisi saada neuvoston hyväksynnän.
 • get
  us
  Agreed, we can get the reply to you in another way. Hyvä on, voimme toimittaa teille vastauksen muulla tavalla. We can see the glaring necessity to get humanitarian aid there, and yet we cannot get it there. Voimme nähdä silmiinpistävän tarpeen toimittaa sinne humanitaarista apua, mutta emme voi toimittaa sitä sinne. I said that there was a marvellous publication and I would get it for her. Sanoin, että on olemassa eräs loistava julkaisu, jonka voisin toimittaa hänelle.
 • give
  us
  'When China has drunk too much', who will give it wine to drink if we grub up vineyards? Kun kiinalaiset alkavat kuluttaa viiniä, kuka toimittaa sitä heille, jos me raivaamme viinitarhamme? Firstly, we need the Commission to give us, on a regular basis, the list and the amounts that other donors contribute. Ensinnäkin vaadimme, että komissio toimittaa meille säännöllisesti luettelon muiden rahoittajien myöntämistä avustuksista ja niiden määrästä. If it cannot, can it tell us what its criteria are for this dialogue and can it give them to us in writing? Ellei se voi, voiko se kertoa meille, millaisia arviointiperusteita se soveltaa tähän vuoropuheluun ja voiko se toimittaa meille ne kirjallisena?
 • hold
  us
  Parliament decided to hold an electronic vote Parlamentti päätti toimittaa koneäänestyksen. It is therefore necessary to hold a third ballot. Pitää toimittaa kolmas äänestyskierros. (Parliament approved the request by Mr Goebbels to hold the vote again) (Parlamentti hyväksyi Robert Goebbelsin pyynnön toimittaa äänestys uudestaan)
 • officiateShe officiated as registrar at the weddingShe officiated the wedding as registrarThis is the second time he has officiated at a cup-final
 • perform
  us
  It can effect change and perform a monitoring function, and it can reward and punish. Äänemme voi vaikuttaa muutokseen ja toimittaa valvovan tehtävänsä. Se voi palkita ja rangaista. The scientists performed several experimentsIt took him only twenty minutes to perform the task
 • preside at
 • provide
  us
  Therefore, they must be provided with accurate data. Tästä syystä heille täytyy toimittaa täsmällistä tietoa. Yes, we want to show solidarity and provide assistance. Me haluamme todellakin osoittaa solidaarisuutta ja toimittaa apua. Mandatory information may also be provided electronically. Pakolliset tiedot voidaan toimittaa myös sähköisessä muodossa.
 • send
  us
  I will be happy to send them a photo by PDF or e-mail. Voin mielelläni toimittaa heille valokuvan PDF-muodossa tai sähköpostitse. However, if you wish, I could send you such a list in writing. Mutta jos haluatte, voin toimittaa teille niistä kirjallisen luettelon. I am sure Mr Cappato will be good enough to send you a copy of his answer. Jäsen Cappato toimittaa varmaan mielellään teille kopion saamastaan vastauksesta.
 • serve
  us
  There are countries in the region, such as Azerbaijan, Turkmenistan, Kazakhstan, Iraq and Iran, which want to supply the gas pipeline with their reserves. Alueella on Azerbaidžanin, Turkmenistanin, Kazakstanin, Irakin ja Iranin kaltaisia valtioita, jotka haluavat toimittaa varantojaan kaasuputkeen. In order to provide this support before the end of the year, we will have to resort to the emergency aid reserve and obtain the agreement of the budget authority. Jotta voimme toimittaa tämän avun ennen vuoden loppua, meidän on turvauduttava hätäapua koskevaan varaukseen ja saatava budjettivallan käyttäjän suostumus. Whose serve is it?
 • take
  us
  I am sorry, but we cannot re-take votes. Olen pahoillani, mutta äänestystä ei voida toimittaa uudelleen. This vote can therefore take place today. Äänestys tästä asiasta voidaan siis toimittaa tänään. Mr Podestà will take the remaining votes. Varapuhemies Podestà toimittaa loput äänestykset.

Sõna toimittaa tähendused

 • toimittaa tavaraa
 • toimittaa jokin tilaisuus
 • toimittaa kirjaa tai lehteä

Näited

 • Pizza toimitetaan kotiovellenne.
 • Jumalanpalveluksen toimitti pastori.
 • Mitä sinä täällä toimitat? = Mitä sinä täällä teet?

Populaarsed tõlked

Parimad sõnaraamatud

Sõnaraamat

Tõlked soome keelest inglise keelde, rootsi keelest soome keelde ja üle 20 teise keelde

Sõnaraamat on tasuta internetsõnaraamat. Tõlked üle 20 keeles. Kasuta arvutil, telefonil või tahvelarvutil!

Kasutustingismused   Küpsised   Võta ühendust

In EnglishAuf DeutschEn españolPå svenskaSuomeksi

Mindmax
Sisu põhineb Wiktionaryn artiklitele.
Materjal on kasutatav Creative Commons Attribution-ShareAlike lisentsiga.
© 2004-2023 Sõnaraamat