Sõna saama tõlge eesti-inglise

 • become
  us
  It has to become an agency by 1 January. Europolist peab saama amet 1. jaanuariks. The urban dimension must become mandatory. Linnadimensioon peab saama kohustuslikuks. We must therefore become a credible partner. Seetõttu peab meist saama usaldusväärne partner.
 • get
  us
  We have to get aid back on track. Peame abi jälle õigele teele saama. The ECB should get more information. EKP peaks rohkem informatsiooni saama. We must get people to work together better. Peame saama inimesed paremini koostööd tegema.
 • receive
  us
  You should receive this document in April. Antud dokumendi peaksite saama aprillis. The EU has to be able to receive as well as transmit. EL peab olema võimeline nii saama kui ka andma. The new priorities must receive new financial resources; uued prioriteedid peavad saama uusi rahalisi vahendeid;
 • deserve
  us
  They deserve to get the loans to which they are entitled. Nad on väärt saama laenusid, milleks neil on õigus. The people of Zimbabwe deserve better, and they must get it. Zimbabwe rahvas väärib paremat ja nad peavad seda saama. National interests are protected in this report and it therefore deserves to have my vote. Käesolevas raportis kaitstakse rahvuslikke huvisid ja seetõttu on see väärt saama minu häält.
 • gain
  us
  We need to gain an overview of liability and insurance law relating to deep-sea drilling, and that is something we are discussing. Me peame saama ülevaate merepõhja puurimisega seotud vastutuse ja kindlustusõiguse kohta ning seda me arutamegi. The Commissioner's statement makes it clear that there are economic and financial groups and sectors in the European Union that are going to gain from this agreement with South Korea. Voliniku avaldusest saab selgeks, et Euroopa Liidus on majanduslikke ja finantsrühmitusi ning valdkondi, mis hakkavad sellest lepingust Lõuna-Koreaga kasu saama. We must not overlook the fact that to achieve this objective we also need to gain the support of manufacturers and above all parents, who are the primary instruments of control within the family. Me ei tohi mööda vaadata faktist, et selle eesmärgi saavutamiseks peame saama tuge ka tootjatelt ning eelkõige kõigilt lapsevanematelt, kes on perekonna piires esmased kontrollijad.
 • go
  us
  As I said, the process must be allowed to go ahead. Nagu ma ütlesin, peab protsess saama edasi minna. The solution is that we have to get out by going on. Lahendus on see, et peame saama välja, minnes selleks edasi. Frankly, I think you are going to get on really well with each other. Ausalt öeldes arvan ma, et hakkate omavahel tõesti hästi läbi saama.
 • grow
  us
  Why should we not take our share of those growing markets? Miks ei peaks me nendest uutest turgudest oma osa saama? Children grow quickly.Flowers grew on the trees as summer approached.

Populaarsed tõlked

Parimad sõnaraamatud

Sõnaraamat

Tõlked soome keelest inglise keelde, rootsi keelest soome keelde ja üle 20 teise keelde

Sõnaraamat on tasuta internetsõnaraamat. Tõlked üle 20 keeles. Kasuta arvutil, telefonil või tahvelarvutil!

Kasutustingismused   Küpsised   Võta ühendust

In EnglishAuf DeutschEn españolPå svenskaSuomeksi

Mindmax
Sisu põhineb Wiktionaryn artiklitele.
Materjal on kasutatav Creative Commons Attribution-ShareAlike lisentsiga.
© 2004-2023 Sõnaraamat